İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara bağlanmıştır. Bu hukuk dalında hıza ve pratik çözümlere önem veren Güney Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava vekilliği hizmetleri

 1. İcra Ceza davaları
 2. İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
 3. İflas davaları
 4. İflasın Ertelenmesi Davaları
 5. İhalenin feshi davaları
 6. İhtiyadi haciz davası
 7. İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
 8. İtiraz ve itirazın iptali davalarıİstirdat davaları
 9. Menfi tespit davaları
 10. Tasarrufun iptali davaları

Danışmanlık hizmetleri

 1. İcra ihalelerine katılma
 2. İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,
 3. İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi
 4. İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi
 5. Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 6. Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
 7. Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi
 8. Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi
 9. Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
 10. Şirket kurtarma çalışmaları
 11. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi
0
+
Faaliyet Alanı
0
+
Başarılı Dava
0
+
Yıllık Tecrübe
0
+
Mutlu Müvekkil

Message Us on WhatsApp
HEMEN ARA